Systém fungovania Európskej únie

Inštitúcie a orgány Únie a ich príslušné právomoci vyplývajú zo zakladajúcich zmlúv. V tejto súvislosti sa v Zmluve o Európskej únii uvádza predovšetkým sedem inštitúcií v úzkom zmysle slova, z ktorých štyri majú za úlohu formulovať politiky a prijímať rozhodnutia, a to Európska rada, Rada, Európska komisia a Európsky parlament. Ďalej sú to Súdny dvor, ktorý zabezpečuje dodržiavanie práva Spoločenstva, Európska centrálna banka, ktorej hlavnou úlohou je zaručiť stabilitu cien v eurozóne, a Dvor audítorov, ktorý overuje zákonnosť a správnosť príjmov a výdavkov Únie. V priebehu rokov a prijatím po sebe idúcich zmlúv sa výrazne zmenili právomoci Únie, ako aj rozhodovacie postupy.