Európa občanov

Európa občanov zahŕňa rôzne aspekty a bola vybudovaná postupne. Európske občianstvo, ktoré je dnes zakotvené v zmluvách, dopĺňa národné občianstvo bez toho, aby ho nahrádzalo. Charta základných práv, ktorá sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy stala právne záväznou, zoskupuje v jedinom texte všetky práva jednotlivcov podľa niekoľkých hlavných zásad, ktorými sú ľudská dôstojnosť, základné slobody, rovnosť ľudí, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. Okrem práva na voľný pohyb v rámci Únie má každý občan právo podať Parlamentu petíciu vo veci, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie. Európska iniciatíva občanov napokon umožňuje občanom, aby za určitých podmienok vyzvali Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu, ktorý považujú za nevyhnutný na účely uplatňovania zmlúv.