EUROPA 2020

Stratégia Európa 2020, schválená v roku 2010, nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Stratégia „Európa 2020“ má poskytnúť východiská z krízy a naštartovať európske hospodárstvo.

 

Pokrok sa bude merať na základe piatich cieľov, stanovených pre celú Európsku úniu.

Na ich základe si jednotlivé členské štáty stanovia vlastné ciele, zodpovedajúce ich podmienkam a možnostiam.

Päť cieľov v rámci EÚ:
- miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %,
- úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ,
- v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť ciele 20/20/20,
- podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie,
- o 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených chudobou

 

Súbory odkazov ku stratégii EURÓPA2020

 

EUROPA 2020 - konečné znenie (doc)

 

Európska komisia(v anglickom jazyku) http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky(v slovenskom jazyku)

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7642

 

Portál EurActiv(v slovenskom jazyku)

http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/zoznam_liniek/rast-a-zamestnanost-eu-2020-000247