Vnútorný trh

Najväčším úspechom Európskej únie je jednotný trh. Je to priestor bez vnútorných hraníc, ktorý v zásade zabezpečuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Aby sa stal skutočnosťou, európski zákonodarcovia prijali stovky smerníc s cieľom odstrániť technické, regulačné, právne a kultúrne bariéry v rámci Únie. Vytvorenie vnútorného trhu podnietilo členské štáty EÚ k liberalizácii monopolných trhov so službami vo verejnom záujme, ktoré boli dovtedy chránené. Prostredníctvom aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov pristúpili členské štáty k harmonizácii pravidiel a noriem v rámci Únie. Týka sa to napríklad vzájomného uznávania diplomov, verejného obstarávania, duševného vlastníctva a finančného dohľadu.