Zmeníme Európu

Počas krízy sa ukázalo, že spoločná mena euro dokáže účinne tlmiť otrasy; počas predošlých päť rokov sa však ukázalo aj to, že európska hospodárska a menová únia stále nie je dokončená.
Dôsledkom krízy, ktorú pociťujeme už 5 rokov, je vysoká nezamestnanosť. Politika zameraná len na úsporné opatrenia poškodila naše ekonomiky a doplatili na ňu najmä tí, ktorí za krízu vôbec nemôžu. Na tvorbu pracovných miest a oživenie ekonomiky potrebujeme využívať inovácie, vedu a výskum, vzdelávanie a rozumnú priemyselnú politiku, aby skvelé objavy z európskych laboratórií a univerzít znamenali viac pracovných miest pre európskych pracovníkov. 

Za zlú situáciu môže hlavne zlá politika vlád jednotlivých štátov, ktorú robili v minulosti. Je prirodzené, že v krajinách, ktoré sú v ťažkej ekonomickej situácii, je podpora EÚ nízka. Euroskeptici predpovedali, že skrachuje euro, že Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko sa nezachráni. Aký je stav týchto krajín dnes? Áno, obyvatelia týchto krajín prežívajú ťažké chvíle a vysokú nezamestnanosť. Írsko však už v decembri nepotrebovalo ďalšiu pomoc. V Španielsku dosiahol export historicky najvyššie hodnoty. Portugalsko dosiahlo vyvážený účet platobnej bilancie a prvýkrát poklesla nezamestnanosť. Grécko dosiahlo primárny prebytok. Pre celú Európu je obnova na dosah. Keby sme počúvali euroskeptikov a týmto krajinám by sme nepomohli, stiahlo by to pod vodu celú Európu.

Sociálni demokrati v EÚ už od začiatku upozorňujeme, že len samotné šetrenie na boj s krízou nestačí. Treba investovať do projektov, ktoré prinesú rýchlu návratnosť a zároveň nové pracovné miesta.
Keby sme nemali eurofondy, na Slovensku by sme až 80% verejných investícií vôbec nerealizovali. Vďaka eurofondom na Slovensku vytvárame desiatky tisíc pracovných miest. Našej vláde sa podarilo vyrokovať pre nové sedemročné finančné obdobie o 2 mld. eur viac ako to bolo doteraz. To nám veľmi pomôže.

Náš program na nasledujúcich päť rokov sústredíme na tieto priority:

- Našou najdôležitejšou prioritou je, aby všetci, muži aj ženy, mali dôstojnú prácu, ktorá im zaručí primeranú životnú úroveň

- Tvorba pracovných miest pre mladých je výzvou, ktorá sa týka súčasnej aj budúcej mladej generácie, a zároveň naším dlhodobým záväzkom. Kľúčom k úspechu našej stratégie pre zamestnanosť je zavedenie tzv. záruky pre mladých. Do štyroch mesiacov, ako mladi ukončia školu, alebo stratia zamestnanie, im bude poskytnutá práca, alebo možnosť ďalšieho vzdelávania, stáž, alebo šanca získať potrebné zručnosti cez učňovský program. Postaráme sa o výrazné zvýšenie rozpočtu a rozšírenie na každého mladého človeka do 30 rokov, aby tento plán skutočne fungoval. 

- Sme najbohatší kontinent. Aby sa to prejavilo aj v kvalite života všetkých ľudí, chceme prerozdeliť bohatstvo spravodlivejšie. Občania za všetko platia a milionári si ukladajú svoje bohatstvo v daňových rajoch. Znížime daňové úniky do r. 2020 na polovicu (získame tak na každého obyvateľa 1000 eur ročne, celkom v EÚ 500 miliárd eur ročne) a odstránime daňové raje. Získané miliardy z daňových podvodov a z vyhýbania sa daňovým povinnostiam nám pomôžu vytvoriť milióny nových pracovných miest. 

- Dnes len 4 % podnikateľov vystačia s vlastnými zdrojmi. Sprístupníme finančné zdroje pre podnikateľov vo všetkých fázach ich podnikateľskej činnosti.

- V Európe sa podniky sťahujú do krajín, kde nemusia dodržiavať podmienky klimatických zmien, ale svoje výrobky dovážajú do Európy. Budeme bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia a za zelené technológie, ale nesmie to byť na úkor našich podnikov.

- Aby sme maximálne využili verejné zdroje a pomohli znevýhodneným regiónom, pravidlá verejného obstarávania musia v EÚ dať mestám, obciam, samosprávnym krajom v osobitných prípadoch možnosť uprednostniť domácich výrobcov. Pomôže to zamestnanosti v týchto regiónoch a vyrovnávanie rozdielu medzi regiónmi.

- Doriešime financovanie EÚ prostredníctvom skutočného systému vlastných zdrojov. Efektívny boj so špekulatívnym obchodovaním sa stane významným zdrojom pre financovanie zaostalých regiónov. Ušetríme tak krajinám miliardy eur v ich vlastných rozpočtoch a dnešní najväčší prispievatelia do rozpočtu EÚ prestanú krátiť európsky rozpočet.

- Spúšťame jednotnú bankovú záchrannú sieť. To nie je národný problém, ale európsky. Jednotným rezolučným mechanizmom vytvoríme systém, aby už viac v budúcnosti sa občania nemuseli skladať na záchranu bánk. Platiť za prípadné problémy musia tí, ktorí banky vlastnia. Vytvoríme mechanizmus garancie vkladov, ktorý bude chrániť uložené peniaze vkladateľov, aby o ne v prípade problémov neprišli.

- Solidarita musí v Európe fungovať. Ak niektorý región aj na Slovensku postihne prírodná katastrofa, alebo prudký pokles zamestnanosti, v rozpočte EÚ na to musia byť finančné prostriedky, ktoré pomôžu.

- Naši poľnohospodári musia dostať vyššiu podporu. Vyššie priame dotácie z rozpočtu EÚ im pomôžu vyrábať zdravé a zároveň lacnejšie potraviny. Ľudia na Slovensku si ich budú kupovať viac, ako zahraničné výrobky. Potom vyrobíme viac vlastných potravín a zamestnáme viac ľudí v poľnohospodárstve a potravinárstve.

- Sociálny aspekt a spravodlivosť musí byť zohľadnená vo všetkých oblastiach európskej politiky. Budeme presadzovať prísne pravidlá v sociálnej oblasti: rovnaká odmena za rovnakú prácu; ochrana práv pracovníkov; dôstojnosť práce; posilnenie právomocí odborových zväzov; posilnenie legislatívy proti diskriminácii; lepšia ochrana pracovníkov vyslaných do iného členského štátu (revízia príslušnej smernice); posilnenie spolupráce na európskej úrovni v oblasti inšpekcie pracovných podmienok. Zavedieme dôstojnú minimálnu mzdu naprieč EÚ, buď danú zo zákona alebo vyjednanú prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Ekonomická sloboda nesmie prevážiť nad sociálnym aspektom. Pracovné miesta, ktoré vytvoríme, musia občanom umožniť rovnocenne sa zapájať do hospodárskeho diania. Všetky obchodné zmluvy (vrátane zmluvy s USA, ktorá je momentálne predmetom rokovaní), musia zaručiť ochranu ľudských a sociálnych práv, dôstojnosť práce, vysoký stupeň ochrany životného prostredia, ako aj princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov a spravodlivého obchodu.

- Deficity znížime udržateľným a spravodlivým spôsobom; na riadenie verejného dlhu v Európe využijeme inovatívne nástroje. Chceme zabezpečiť skutočnú koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v eurozóne a teda aj predvídať možné sociálne dopady.
Európsky parlament aj národné parlamenty si musia zachovať vlastnú suverenitu a účinne vykonávať nad všetkým demokratickú kontrolu. Budeme prísne strážiť verejné financie, zbavovať sa balastu a investovať tam, kde to prinesie najväčší úžitok európskym občanom.

- Budeme bojovať za Európu, kde nie je nikto ponechaný napospas svojmu osudu. Dôstojný príjem, kvalita a dostupnosť vzdelávania, bývania (vrátane sociálneho bývania), zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti a starších ako aj primerané dôchodky sú nosnými piliermi našej spoločnosti. Na dosiahnutie týchto cieľov musí EÚ pomáhať členským štátom pri vytváraní mechanizmov na účinné a spravodlivé rozdelenie bohatstva aj príležitostí. Investíciami v oblastiach vzdelávania, rozvíjania zručností, predškolskej starostlivosti, celoživotného vzdelávania, kultúry, mobility študentov, vedy a výskumu vytvoríme Európanom príležitosti na využitie potenciálu každého jednotlivca.

- Väčšia rovnoprávnosť v spoločnosti prináša úžitok nám všetkým. Potrebujeme záväzné opatrenia na odstránenie nerovností v platoch a dôchodkoch. Musíme zastaviť násilie páchané na ženách. Zladenie pracovného a rodinného života musí znamenať rovnováhu, a nie osobné obete. Budeme bojovať proti akejkoľvek forme neznášanlivosti.

Budeme chrániť práva a blaho detí a zaistíme, aby nikomu neboli odopierané základné práva na prácu, spoločenské postavenie , budúcnosť... z dôvodu farby pleti, sexuálnej orientácie, identity, vierovyznania, veku, pohlavia, zdravotného obmedzenia, politického presvedčenia či akéhokoľvek iného vymedzenia.

Odmietame extrémizmus, predsudky, prejavy nenávisti a neznášanlivosti. Každý musí mať rovnakú príležitosť plnohodnotne sa zapájať do spoločnosti, v ktorej žije. Sloboda pohybu je právo a zároveň základný princíp EÚ. Práva občanov musia byť rešpektované; na druhej strane je potrebné bojovať proti podvodom a zneužívaniu. Medzi všetkými členskými štátmi EÚ musí panovať skutočná solidarita. Na záchranu ľudských životov musia byť vytvorené vhodné mechanizmy a zodpovednosť musí byť spravodlivo rozdelená medzi EÚ a členské štáty. Je potrebné ráznejšie zakročiť proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami.

Európski občania si zaslúžia bezpečný a zdravý život. Budeme chrániť práva Európanov na bezpečné potraviny, bezpečné výrobky a bezpečné životné prostredie. Uvedomujeme si strategický význam poľnohospodárstva pre našu spoločnosť a chceme sa angažovať za udržateľný a citeľný rozvoj vidieckych oblastí.

EÚ sa musí prispôsobiť novým výzvam zvlášť v oblasti digitalizácie a rozvíjať širokopásmové pripojenie na internet. Potrebujeme kvalitnú európsku legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov a prístupu k informáciám. Musí byť nastolená rovnováha medzi ochranou súkromia, slobodou prejavu a bezpečnosťou. EÚ by mala garantovať právo občanov na bezpečnosť aj posilnením spolupráce v boji proti organizovanému a cezhraničnému zločinu.

EÚ je politické zoskupenie založené na rovnosti medzi občanmi a medzi členskými štátmi. Európski občania, predstavitelia tretieho sektora a sociálni partneri sa musia v plnej miere a demokraticky podieľať na prijímaní a kontrole rozhodnutí týkajúcich sa EÚ. Rozhodnutia sa musia prijímať na najvhodnejšej úrovni (či už je to regionálna, národná alebo európska) a v prospech európskych občanov. Pri všetkých politikách treba dbať na to, aby boli účinné, aby rešpektovali demokratické hodnoty, aby neumožňovali korupciu a aby otvorene a transparentne slúžili občanom. Zavedieme účinné celoeurópske opatrenia proti porušovaniu základných práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu.


EÚ potrebuje získať späť globálnu vedúcu pozíciu v oblasti ochrany prírody a prírodných zdrojov ako aj v boji proti znečisteniu a klimatickým zmenám. Toto vyžaduje úzku spoluprácu s našimi partnermi vo svete, ale aj príkladné vlastné správanie. Budeme podporovať čisté technológie a výrobné postupy šetrné k životnému prostrediu.

Je potrebné zmeniť naše zaužívané postupy čo sa týka výroby, spotreby a dopravy a vo vyššej miere triediť a recyklovať odpad. Tým sa zníži tlak na cenné prírodné zdroje; obyvateľom to zároveň pomôže znížiť účty za energie a ich celkovú ekologickú stopu. 

Zaručíme minimálnu dostupnosť energie pre všetkých.

EÚ bude chrániť univerzálne princípy demokracie, mieru a rešpektovania ľudských práv vrátane práv žien a detí. Budeme vytvárať pevné spojenectvá a čeliť spoločným výzvam. Chceme, aby EÚ mala k dispozícii primerané nástroje na zabezpečenie mieru, demokracie a blaha pre všetkých vo svete. Na dosiahnutie maximálnej účinnosti v zahraničnej politike EÚ využíva nástroje ako obranná politika, rozvojová a obchodná politika, diplomacia... EÚ bude chrániť mier v tretích krajinách a hľadať možnosti spolupráce v obrannej politike. Budeme pomáhať ľudom, ktorí bojujú za demokraciu, za sociálnu spravodlivosť, za rovnosť práv a slobodu, a proti akejkoľvek forme okupácie všade vo svete, ale najmä vo Východnej Európe a v oblasti Stredomoria. Východné partnerstvo je dôležitým nástrojom na približovanie sa týchto štátov k EÚ. Chceme udržať podporu pre rozširovanie EÚ, avšak základné práva a európske hodnoty musia byť jednoznačne zachované pri akomkoľvek budúcom rozširovaní. Budeme bojovať proti globálnym nerovnostiam a chudobe.

Pomocou tohto projektu, v priebehu nasledujúcich piatich rokov zmeníme Európu. Počítame s Vaším hlasom a budeme neúnavne pracovať vo Váš prospech.

Spoločne zmeníme Európu!